Copyright © 1997-2013 All Rights Reserved
 • Luxan

  Projektowanie i produkcja dekoracyjnego oświetlenia zewnętrznego od 1991. roku. Słupy, oprawy i zestawy oświetleniowe dla potrzeb zagospodarowania przestrzeni publicznych. Indywidualne podejście, kreatywność i  otwartość na potrzeby odbiorców.

 • Kwadlux

  Spójny stylistycznie system oświetleniowy oparty na diodach LED do zastosowania w iluminacji architektury, prowadzeniu światłem oraz aranżacji oświetlenia ogólnego miejsc publicznych. Minimalistyczna, oparta na prostopadłościanach forma stwarza możliwość optymalnej konfiguracji zarówno w zakresie fotometrii, strumienia świetlnego opraw, form przestrzennych oraz ich skali.

 • Warunki Gwarancji i Reklamacji

  WARUNKI GWARANCJI na produkty firmy LUXAN – Inżynieria Oświetlenia Sp. z o.o.

   

  I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy dokument określa warunki gwarancji udzielonej przez firmę „LUXAN – Inżynieria Oświetlenia” Sp. z o.o., z siedzibą w Długołęce 55-095, ul. Robotnicza 60, NIP: 8961355582, KRS 0000179129, zwanej w dalszej części „Gwarantem” lub „Producentem”, na produkty oświetleniowe marek LUXAN i KWADLUX nabyte przez Kupującego.

  2. Kupującym jest podmiot gospodarczy lub publiczny , który nabywając produkty Gwaranta na podstawie dokumentu sprzedaży akceptuje niniejsze Warunki gwarancji. Przeniesienie praw i obowiązków przez Kupującego na osoby trzecie jest możliwe jedynie za zgodą Gwaranta, wyrażoną w formie pisemnej.

  3. Gwarancja na sprzedane przez Gwaranta produkty obowiązuje na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

   

  II OKRES I ZAKRES GWARANCJI

  1. Gwarant udziela gwarancji na poniższe produkty na okres:

  a) 60 m-cy – na słupy, wysięgniki i uchwyty ścienne marki LUXAN wykonane ze stali ocynkowanej,

  b) 36 m-cy – na słupy, wysięgniki i uchwyty ścienne marki LUXAN wykonane ze stali ocynkowanej i lakierowanej,

  c) 36 m-cy – na słupy, wysięgniki i uchwyty ścienne marki LUXAN wykonane z aluminium lakierowanego

  d) 36 m-cy - na produkty marki KWADLUX

  e) 36 m-cy – na oprawy LED marki LUXAN

   

  2. Okres gwarancji jest liczony od daty wystawienia dokumentu sprzedaży.

   

  3. Gwarancja obejmuje:

  - wady produktu powstałe na etapie produkcyjnym,

  - wady będące skutkiem wad materiałowych

  - wady powstałe w wyniku użycia niewłaściwych materiałów,

  które ujawniły się w okresie obowiązującej gwarancji.

   

  4. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku spełnienia poniższych warunków:

  4.1. właściwie przeprowadzony transport, załadunek (jeśli wykonuje osoba upoważniona do odbioru przez Kupującego) i rozładunek oraz przechowywanie produktu, zgodne z instrukcją „Zalecenia postępowania z materiałem” obecną na opakowaniu produktu,

  4.2. właściwie przeprowadzona instalacja produktu, wykonana przez wykwalifikowany podmiot dysponujący personelem z odpowiednimi uprawnieniami,

  4.3. właściwa eksploatacja zgodna z przeznaczeniem produktu.

   

  5. Uprawnienia gwarancyjne wyłączone są w następujących przypadkach:

  5.1. produkt został poddany nieautoryzowanej naprawie lub modyfikacjom,

  5.2. Kupujący nie posiada dokumentu sprzedaży potwierdzającego nabycie od Gwaranta produkt,

  5.3. uszkodzenia produktu wystąpiły podczas transportu przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną,

  5.4. uszkodzenia produktu wystąpiły podczas rozładunku przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną

  5.5. uszkodzenia produktu wystąpiły wskutek niewłaściwego montażu produktu,

  5.6. wady produktu nastąpiły w wyniku niewłaściwego napięcia zasilającego, przepięć przekraczających wartości normatywne, pożarów, uderzeń piorunów i innych czynników zewnętrznych,

  5.7. wystąpiły przebarwienia powłoki lakierniczej będące wynikiem niewłaściwego przechowywania.

   

   

  III PROCEDURA REKLAMACYJNA

   

  1. Kupujący jest zobowiązany zgłosić reklamację w ciągu 14 dni od daty jej wystąpienia. Zgłoszenie powinno być dokonane drogą elektroniczną na adres: luxan@luxan.com.pl .

  2. Po dokonaniu u Gwaranta zgłoszenia Kupujący otrzymuje zwrotnie Formularz zgłoszeniowy opracowany przez firmę LUXAN – Inżynieria Oświetlenia Sp. z o.o., który należy wypełnić i podpisać, a następnie przesłać elektronicznie skan dokumentu.

  3. Gwarant dokonuje rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Kupującego.

  4. W okresie rozpatrywania reklamacji Kupujący jest zobowiązany do uzupełnienia, na prośbę Gwaranta, wszelkich danych i informacji dotyczących reklamowanego produktu, m.in. dokumentacji fotograficznej, warunków posadowienia i użytkowania produktu, innych niezbędnych dokumentów, jak również dostarczenia wadliwego produktu do oględzin. Kupujący wyraża także zgodę na ewentualną wizję lokalną Gwaranta na miejscu posadowienia produktu.

  5. W przypadku uznania zasadności reklamacji procedura reklamacyjna obejmuje działania przeprowadzone w następującej kolejności:

  1) naprawa wadliwego elementu,

  2) naprawa całego produktu – jeśli naprawa wadliwego elementu jest niemożliwa,

  3) wymiana wadliwego elementu

  4) wymiana całego produktu – jeśli wymiana wadliwego elementu jest niemożliwa.

  6. Działania gwarancyjne zostaną przeprowadzone w okresie do 30 dni od daty uznania reklamacji, w miejscu uzgodnionym między stronami.

  7. Okres postępowania reklamacyjnego może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części zamiennych przez Producenta.

   

   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1. Prawem właściwym dla Umowy sprzedaży produktów oraz Warunków gwarancji jest prawo polskie.

  2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (tj. strata, utrata spodziewanych korzyści itp) poniesione przez Kupującego, które są związane ze zgłoszonymi wadami produktów lub ich następstw i wynikają m.in. z montażu/demontażu produktu, jego transportu, opóźnień w terminach odbioru prac budowlanych, wszelkich odszkodowań i kar umownych naliczonych Kupującemu lub osobom trzecim.

  3. Niniejszy dokument stanowi dokument gwarancyjny zgodnie z art.577(2) i art.577(3) Kodeksu Cywilnego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.0.1145 ).

  4. Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszych Warunków Gwarancji będą roztrzygane przez sądem właściwym dla siedziby LUXAN.

Katalog KWADLUX 2019

pobierz
LUXAN Sp. z o.o. - Długołęka, ul. Robotnicza 60, 55-095 Mirków, tel. (71) 315 16 51, e-mail: luxan@luxan.com.pl